ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A Szabályzat célja

1.1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Art Deko Line Kft. (a továbbiakban:
Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint a
Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
1.2. A Szolgáltató a https://storch.hu/ weboldal (továbbiakban: Honlap) működtetése során a
Honlapon Termékeket megrendelők (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.
1.3. A Honlapon szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körében eljáró jogi
személyek képviselői és egyéni vállalkozók regisztrálhatnak (továbbiakban együtt:
vállalkozások), tekintettel arra, hogy Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak nem nyújt szolgáltatásokat. A
vállalkozások adatai közérdekből nyilvános adatok, azonban a megrendelés során előfordulhat,
hogy a regisztráló vállalkozás személyes adatokat (is) megad, ezért a Szolgáltató minden esetben
meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak is.
1.4. Jelen szabályzat kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és
alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.
1.5. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra
vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben
juttatja el a Felhasználók részére. Az ilyen értesítéseket a Szolgáltató nem használja reklámozási
célra.
2. Adatkezelő adatai

Név: Art Deko Line Kft.
Székhely: 1165 Zsemlékes út 25
Adószám: 14265453-2-42
Elektronikus elérhetőség: info@artdekoline.hu
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700581-47496000-51100005
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
3. Milyen adatkezelések történnek a Honlap működése során?

3.1. Megrendelés leadása
A megrendelés folyamata az egyes Termékekhez tartozó adatlap Felhasználó általi kitöltésével
indítható meg. A folyamat részletes leírása az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)
5. pontjában található.
adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval visszaigazoló e-mail formájában
kezelt adatok köre: egyéni vállalkozó neve/cégnév, céges e-mail cím, Felhasználó által megadott egyéb
adatok a szövegdobozba
adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, szerződés teljesítése
adatkezelés időtartama: a megrendelés leadásától számított 1 évig
adattárolás módja: elektronikusan
Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a megrendelési adatlap kitöltése során az „Üzenet”
szövegdobozba a kötelezően kezelt adatokon kívül további személyes adatokat is megadhat, az
adatkezeléshez történő hozzájárulása ezen adatok kezelésére is kiterjed. Szolgáltató ilyenkor is
kizárólag kapcsolatfelvétel céljából kezeli a Felhasználó által megadott adatokat.
A Felhasználó hozzájárulását a megrendelési adatlap felületén található, erre szolgáló üres checkbox
kipipálásával teheti meg. A hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A GDPR 13. cikkének megfelelve Szolgáltató jelen szabályzat útján kifejezetten tájékoztatja
Felhasználót, hogy a Honlapon történő szerződéskötésnek feltétele a jelen pontban meghatározott
adatok megadása.
3.2. Megrendelés teljesítése
adatkezelés célja: szerződéskötést megelőző azonosítás, szerződéskötés, szerződéses jognyilatkozat
megtétele
kezelt adatok köre: egyéni vállalkozó neve/cégnév, céges e-mail cím, Felhasználó által megadott egyéb
adatok a szövegdobozban
adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig (teljesítés)
adattárolás módja: elektronikusan
3.3. Számlakiállítás
adatkezelés célja: bizonylat (elektronikus számla) kiállítása
kezelt adatok köre: egyéni vállalkozó neve/cégnév, céges e-mail cím, Felhasználó által megadott egyéb
adatok a szövegdobozban, Felhasználó adószáma/adóazonosító jele
adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 166. § (1) bekezdése)
adatkezelés időtartama: a megrendelés leadásától számított 1 évig
adattárolás módja: elektronikusan
Ahogyan az ÁSZF 8. pontja rögzíti, a megrendelés teljesítését követően a Szolgáltató elektronikus
számlát állít ki a Felhasználó nevére.
3.4. Számlák megőrzése
adatkezelés célja: bizonylat (elektronikus számla) megőrzése
kezelt adatok köre: egyéni vállalkozó neve/cégnév, céges e-mail cím, Felhasználó által megadott egyéb
adatok a szövegdobozban, Felhasználó adószáma/adóazonosító jele
adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (1) bekezdése)
adatkezelés időtartama: az elektronikus számla kiállításától számított 8 évig
adattárolás módja: elektronikusan
4. Hogyan kezeli a Szolgáltató az adatokat?

4.1. A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat – főszabály szerint – nem ellenőrzi. A
megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó
e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről
kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail
címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználó
terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Szolgáltató kétség esetén jogosult azonban a
Felhasználónak az általa képviselt gazdasági társasághoz vagy egyéni vállalkozóhoz való
kapcsolatát a gazdasági társaság közérdekből nyilvános adatként Cégjegyzékben közzétett
hivatalos e-mail címe útján ellenőrizni az Általános Szerződési Feltételekben foglalt eljárásrend
szerint.
5. Kik jogosultak megismerni a megadott adatokat?

5.1. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. (Ez
alól kivételt képez, ha bíróság vagy hatóság határozatában kötelezi a Szolgáltatót az adat
továbbítására.)
5.2. A Honlapon leadható bizonyos megrendelések teljesítése körében – az Általános Szerződési
Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott módon és esetekben – dr. Dobos István
ügyvéd (székhely: 1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 43/A/1, adószám: 50242904-2-41,
elektronikus elérhetőség: office@doboslegal.eu, nyilvántartásba vevő hatóság: Budapesti
Ügyvédi Kamara, nyilvántartási szám: 19810, honlapja: https://doboslegal.eu/, a továbbiakban:
Együttműködő Partner) – a Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján, a GDPR 29. cikkében
leírt garanciák szellemében – jogosult megismerni a Felhasználóra vonatkozó meghatározott
adatokat.
6. Milyen jogai vannak a Felhasználónak?

6.1. A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint
jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
6.2. Hozzáférési jog: a Felhasználó visszajelzést kaphat a Szolgáltatótól személyes adatainak
kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.
6.3. Helyesbítéshez való jog: a Felhasználó kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül
helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
6.4. Törléshez való jog: a Felhasználó kérésére a Szolgáltató törli a rá vonatkozó személyes adatokat,
ha azok kezelésére a Szolgáltatónak nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy
tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.
6.5. Elfeledéshez való jog: a Felhasználó törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – a Szolgáltató
igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki a Felhasználó esetlegesen nyilvánosságra
került adatait megismerte, illetve megismerhette.
6.6. Adatkezelés korlátozásához való jog: a Szolgáltató – a Felhasználó kérésére – korlátozza az
adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy a
Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha a Szolgáltatónak nincsen szüksége a
továbbiakban a megadott személyes adatokra.
6.7. Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket
továbbíthatja egy másik a szolgáltatónak.
6.8. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap –
tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,
amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti,
döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.
6.9. A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt
érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.
7. Sütik (cookie-k)

7.1. A Honlapon tett látogatások során – az ezekről való tudomásulvételt követően – egy vagy több
cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató az Érintett
számítógépére, amely(ek) révén a Honlapra látogatás ténye egyedileg megállapítható lesz. Ezen
cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül
történik.
7.2. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el Szolgáltató a látogató
számítógépére, tehát Szolgáltató ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét, helyét és
idejét tárolja.
7.3. A Honlapon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a
Google adatvédelmi szabályai vonatkoznak.
8. Egyebek

8.1. A Szolgáltató a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a
Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
8.2. Ha a Szolgáltató a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja
felhasználni, akkor erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását
megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
8.3. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
8.4. Szolgáltató a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet
(adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.
8.5. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz
való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR
33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket,
feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett
intézkedéseket.
8.6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a
módosításokról a Felhasználót a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a
Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított
módon azokat kifejezetten elfogadja.
Hatályos: 2018. március 26.
Internetes elérés helye: https://artdekoline.hu
Art Deko Line Kft.

A terméket a kosárba raktam.

Tovább nézelődöm, vissza a termékekhez
Kosár megtekintése és fizetés